Algemene Voorwaarden Fysiotherapie Stationsplein

Artikel 1: Definities
Indien in dit document de hiernavolgende begrippen met hoofdletter, zowel in meervoud als enkelvoud, worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden verstaan:
1.1 Fysiotherapie Stationsplein: De maatschap Fysiotherapie Stationsplein, gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64551245.
1.2 Verzekeringspas: De kaart van uw zorgverzekeraar waar uw persoons- en zorggegevens op vermeld staan.
1.3 Fysiotherapeut: De professionele fysiotherapeut in dienst van Fysiotherapie Stationsplein en de behandeling fysiek uitvoert.
1.4 Patiënt, U: degene die op grond van een overeenkomst een Behandeling op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt of een afspraak maakt om deze te ontvangen;
1.5 Voorwaarden: het onderhavige document, welke de algemene Voorwaarden van Fysiotherapie Stationsplein behelst en van toepassing is op al haar leveringen van Diensten en goederen.
1.6 Behandeling: de behandeling van de Patiënt, hetgeen het onderwerp vormt van de Overeenkomst.
1.7 Partijen: Patiënt en Fysiotherapie Stationsplein.
1.8 Overeenkomst: De overeenkomst op basis waarvan de Patiënt de Behandeling ondergaat welke wordt uitgevoerd door een Fysiotherapeut van Fysiotherapie Stationsplein.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Behandeling en – voor zover die diensten niet onder andere activiteiten van Fysiotherapie Stationsplein vallen en hun eigen algemene voorwaarden hebben – alle andere diensten welke Fysiotherapie Stationsplein aanbiedt in het kader van haar fysiotherapieactiviteiten.
2.2 Afwijking van deze Voorwaarden middels voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden zijn alleen van toepassing indien deze door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Fysiotherapie Stationsplein uitdrukkelijk en ondubbelzinnig middels een geschrift zijn aanvaard.
2.3 Eerder gedateerde Voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.
2.4 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, dan wel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden;
2.5 Hetgeen bepaald in lid 4 van dit artikel laat de gelding van de overige Voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden onverlet;
2.6 Het is Patiënt niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Behandeling over te dragen aan derden zonder dat deze overdracht schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.
2.7 Indien Fysiotherapie Stationsplein niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fysiotherapie Stationsplein in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
2.8 Op de relatie tussen de Fysiotherapeut en Patiënt is de ‘Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Artikel 3: Behandeling
3.1 Behandelingen worden enkel door – of met uw toestemming onder supervisie van – een gediplomeerde en geregistreerde Fysiotherapeut uitgevoerd.
3.2 Patiënt dient voorafgaand aan de Behandeling een Verzekeringspas en identiteitsbewijs te overleggen waarop zijn of haar persoonsgegevens staan vermeld.
3.3 Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend Fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste Fysiotherapeut, bijvoorbeeld vanwege spoedeisende gevallen, ziektes en overmacht situaties.
3.4 Indien Fysiotherapie Stationsplein gegevens behoeft van u voor de uitvoering van de Diensten, zoals medische gegevens, vangen haar verplichtingen uit hoofde van enige uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en volledig aan Fysiotherapie Stationsplein ter beschikking heeft gesteld.
3.5 Het is verboden te roken in het gebouw van Fysiotherapie Stationsplein.
3.6 Patiënt dient voor de Behandeling gegevens voorschriften – zoals kleding- en schoeiselvoorschriften -van de Fysiotherapeut op te volgen.
3.7 Voor speciale behandelingen kunnen nadere – eventueel schriftelijke of mondelinge – bijzondere voorschriften gelden.
3.8 Behandelingen duren in beginsel een half uur. Afwijkende of aansluitende behandelingsperioden kunnen worden afgesproken.

Artikel 4: Behandeling wijzigen of annuleren
4.1 Behandelingen kunnen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de geplande tijd kosteloos worden geannuleerd.
4.2 Voor behandelingen welke binnen 24 uur worden afgezegd kan Fysiotherapie Stationsplein een vergoeding van € 23,70 factureren aan Patiënt, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 6.
4.3 Indien een Fysiotherapeut is verhinderd om de Behandeling uit te voeren, streeft Fysiotherapie Stationsplein er naar om een vervangende Fysiotherapeut de Behandeling uit te laten voeren, dan wel u binnen een redelijke termijn met u een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 5: Lichamelijke veiligheid
5.1 Fysiotherapie Stationsplein spant zich in alle Behandelingen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid en hygiëne voor te bereiden en te verzorgen.
5.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan de Fysiotherapeut te worden gemeld. Fysiotherapie Stationsplein stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

5.3 Rapportage van uw lichamelijke klacht(en) en de voortgang van de behandeling vindt plaats volgens de Richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging van het KNGF. U kunt te allen tijde gegevens in uw persoonlijke patiëntendossier inzien.
5.4 Fysiotherapie Stationsplein zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. Fysiotherapie Stationsplein kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.
5.5 Fysiotherapie Stationsplein respecteert uw privacy en behandelt deze conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen, kunt u meer informatie raadplegen in ons Privacybeleid, raadpleegbaar op onze website.
5.6 Fysiotherapie Stationsplein en haar Fysiotherapeuten hebben een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en enkel met uw toestemmingen – dan wel met inachtneming van uw recht van bezwaar zullen worden gedeeld met derden, zoals medische specialisten of uw huisarts.

Artikel 6: Betaling
6.1 Indien uw Behandeling wordt gedekt door uw verzekeringspolis en Fysiotherapie Stationsplein een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, zal uw zorgverzekeraar worden gefactureerd en zorgdragen voor de betaling van de kosten van uw behandeling. Fysiotherapie Stationsplein accepteert geen aansprakelijkheid voor enige kosten welke u dient te dragen vanwege een gedeeltelijke dekking of een eigen bijdrage.
6.2 Indien Fysiotherapie Stationsplein u direct dient te factureren, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan (volledige) dekking van de Behandeling of het niet kunnen overleggen van een Verzekeringspas, wordt u gefactureerd en hebben de facturen een fatale betalingstermijn van 14 dagen.
6.3 De tarieven welke Fysiotherapie Stationsplein bij u in rekening brengt zijn terug te vinden op de website.
6.4 Het niet kunnen declareren van uw kosten ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van hetgeen Fysiotherapie aan u factureert.
6.5 Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
6.6 Indien u na ingebrekestelling in gebreke of in verzuim blijft in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening op (buiten)gerechtelijke wijze voor uw rekening en zullen worden vastgesteld conform de relevante wettelijke staffels (WIK en BTAG).
6.7 Fysiotherapie Stationsplein kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Fysiotherapie Stationsplein kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.8 U bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door u aan Fysiotherapie Stationsplein verschuldigde en bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting nimmer op.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Fysiotherapie Stationsplein is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of Fysiotherapeuten van Fysiotherapie Stationsplein.
7.2 Fysiotherapie Stationsplein is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van een Behandeling ten gevolge van overmacht of technische storingen.
7.3 Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Fysiotherapie Stationsplein mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt.
7.4 Fysiotherapie Stationsplein is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres met betrekking tot de verstrekking van E-tickets.
7.5 Fysiotherapie Stationsplein is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6 Fysiotherapie Stationsplein is, in geval van overmacht van haar kant vrij, in de keuze de uitvoering van de Diensten op te schorten, dan wel het Abonnement geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade gehouden te kunnen worden.
7.7 Fysiotherapie Stationsplein is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte objecten

Artikel 8: Klachten en geschillenbeslechting
8.1 Fysiotherapie Stationsplein is aangesloten bij het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling die het KNGF voor haar leden heeft opgesteld. Fysiotherapie Stationsplein stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop Fysiotherapie Stationsplein met u omgaat, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”, welke u kunt opvragen bij uw fysiotherapeut.
8.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fysiotherapie Stationsplein partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
8.3 In het geval dat uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst enig conflict tussen Partijen voortvloeit, zullen Partijen eerstens trachten dit conflict op minnelijke wijze af te doen of via het in 8.1. genoemde klachtenprocedure, doch zijn hiertoe niet verplicht. Mocht één der Partijen gerede zijn om het conflict aan de rechter voor te leggen, dan is bij uitsluiting de bevoegde rechter in het arrondissement van Dordrecht bevoegd om daarvan kennis te nemen, behoudens enige dwingendrechtelijke bepalingen dit in de weg staat en een andere rechter bij uitsluiting aanwijst als de relatief competente rechter.

versie 12-02-2019